Các Phòng Ban Chuyên Môn

* PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

  

 

* PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ Y

 

 
 

* PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

* PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

 
 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo