Chuyên đề 13:

PDFInEmail

Chuyên đề 13:
TƯ CÁCH VÀ BỔN PHẬN ĐẢNG VIÊN

1. Tư cách
a. Thừa nhận chính sách của Đảng. Thực hành các nghị quyết của Đảng. Ra sức làm công việc Đảng. Nộp đảng phí.
b. Những người tri thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, quân nhân, hăng hái yêu nước, từ 18 tuổi trở lên đều được vào Đảng.
c. Mỗi người muốn vào Đảng phải có hai đảng viên cũ giới thiệu.
Những người bỏ đảng phái khác mà vào Đảng, phải có ba người giới thiệu, và phải được cấp trên của Đảng chuẩn y.
Những người rời Đảng đã lâu, mà có người làm chứng rằng, trong thời gian đó không hề làm việc gì có hại cho Đảng, thì được trở lại làm đảng viên.
d. Những người mới vào Đảng phải qua một thời kỳ dự bị. Nông dân và công nhân hai tháng Quân nhân ba tháng. Trí thức bốn tháng.
đ. Trong thời kỳ dự bị, Đảng phải dạy dỗ cho họ, và trao việc cho họ làm. Đồng thời, Đảng phải xem xét tính nết, công tác và lịch sử của họ.
Những người giới thiệu phải giúp đỡ họ học tập và công tác.
e. Những người dự bị phải công tác cho Đảng và nộp đảng phí.
Họ có quyền tham gia huấn luyện, đề ra ý kiến, bàn bạc các vấn đề, nhưng không có quyền biểu quyết.
Họ cũng chưa có quyền giữ các trách nhiệm chỉ đạo như làm tổ trưởng, thư ký, v.v.. (trong những hoàn cảnh đặc biệt, như nơi đó mới bắt đầu có Đảng, hoặc đại đa số đều đảng viên mới, thì không phải theo lệ này).
2. Bổn phận
a. Suốt đời tranh đấu cho dân tộc, cho Tổ quốc.
b. Đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết, lên trước hết.
c. Hết sức giữ kỷ luật và giữ bí mật của Đảng.
d. Kiên quyết thi hành những nghị quyết của Đảng.
đ. Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc.
e. Cố gắng học tập chính trị, quân sự, văn hóa. Phải gần gũi quần chúng, học hỏi quần chúng, cũng như phải lãnh đạo quần chúng.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo