* PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. Nhân sự:

a. Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán

- Trưởng Phòng: Ths. Phạm Thị Chuyên

  up-web

 - Phó Trưởng phòng: Ths. Châu Thanh Thuận

 

 b. Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán: 14 nhân viên

- Thạc sĩ: 02

- Đại học: 10

2. Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán tại đơn vị.

3.Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, Phòng chống dịch bệnh tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

- Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự  nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.


TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo