* PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

  

1.Chức năng:

 Phòng Tổ Chức - Hành Chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo  trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung Tâm Y Tế.

2. Nhân Sự:

bs thuoc

Trưởng Phòng: BSCKI. Ngô Văn Thược

pptc-hc 

.Phó phòng: CN Lê Thị Hồng Thu

pp to chuc

Phó phòng: Kỹ Sư. Nguyễn Thị Dung

3. Nhiệm vụ

* Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động;

* Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm theo Quy dịnh của Pháp luật;

* Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;

* Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm Y tế trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, kỷ luật, cách chức, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, chuyển ngạch, chuyển loại, giải quyết chế độ hưu trí, mất sức, thôi việc và các chế độ khác liên quan đối với công chức, viên chức có các chức danh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm Y tế theo quy định phân cấp quản ‎lý.

* Tổ chức việc xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý;

* Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

* Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và các đào tạo khác cho nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo, sử dụng nhân lực y tế của đơn vị;

* Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế;

* Giúp Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn đơn vị theo quy định.

* Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm;

* Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

* Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

,

...

.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

footer

Mọi thông tin bản quyền được bảo hộ bởi: ttyttrangbom.gov.vn Thiết kế: Việt Quảng Cáo